Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HN KLIMAATTECHNIEK GEDEPONEERD BIJ DE
KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 24495821

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van
opdrachten en diensten van HN Klimaattechniek, hierna genoemd HN Klimaattechniek.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die
overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen HN Klimaattechniek en de wederpartij kunnen door de
wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van HN Klimaattechniek.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door HN Klimaattechniek niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door HN Klimaattechniek is
bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door HN Klimaattechniek desondanks worden herroepen,
zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.
2.2. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en HN Klimaattechniek zijn
overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.
2.3. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door
één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met
inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
2.4. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:
a. de plaats en een omschrijving van het werk;
b. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
c. het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
d. of er sprake is van werken op regiebasis dan wel op basis van aannemingssom;
e. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
f. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke. Stelposten mogen en worden altijd verrekend;
2.5. De offerte dient – indien van toepassing – vergezeld te gaan van een exemplaar van de in de offerte van toepassing
verklaarde risicoregeling/voorwaarden.
2.6. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door HN Klimaattechniek zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van HN Klimaattechniek . Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een
vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan
HN Klimaattechniek naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14
dagen na een daartoe door HN Klimaattechniek gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat HN Klimaattechniek de order
c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de
overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van HN Klimaattechniek en deze algemene
voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot
meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q.
opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door HN Klimaattechniek bevestigd worden. De oorspronkelijk
overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.
3.3. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van HN Klimaattechniek respectievelijk de wederpartij op
verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de
aanspraak maakt.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die HN Klimaattechniek in rekening brengt, zijn de op het moment van de
aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn oftewel levering op kosten van
de wederpartij, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%)
en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de
goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is HN Klimaattechniek gerechtigd deze
prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te
ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als
voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval van verkoop heeft HN Klimaattechniek te
allen tijde het recht het totaal van het totaal van de wederpartij bij vooruitbetaling te vorderen. Bij bedragen boven de € 5.000,00
luidt de betalingsregeling als volgt: 30% bij opdracht, 70 % na montage en oplevering.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een
ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is HN Klimaattechniek alsdan bevoegd een rente te
berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de
betreffende vervaldag.
5.4. Alle door HN Klimaattechniek gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil
met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder
begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij zijn alle door HN Klimaattechniek ter zake van de order c.q. opdracht
gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor
zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door HN Klimaattechniek ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale
termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niettijdige levering is HN Klimaattechniek dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met
de periode(n) gedurende welke:
 er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering
tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit HN Klimaattechniek kan worden toegerekend;
 wederpartij in één of meer verplichtingen tegen HN Klimaattechniek tekortschiet of er gegronde vrees
bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
 wederpartij HN Klimaattechniek niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich
onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering
benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. HN Klimaattechniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. De wederpartij zorgt ervoor dat HN Klimaattechniek tijdig kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen
ten aanzien van parkeren, enzovoort);
b. (toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie);
c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
d. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
e. de door HN Klimaattechniek benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van wederpartij.
8.2. HN Klimaattechniek is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit
te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij HN Klimaattechniek.
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HN Klimaattechniek aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan het HN Klimaattechniek worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan HN Klimaattechniek zijn verstrekt, heeft HN Klimaattechniek het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke
tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.
8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HN Klimaattechniek de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.5. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van
de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de
koopprijs voor deze zaken alsmede de montage- kosten.
8.6. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door HN Klimaattechniek als
meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag.

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME

9.1. HN Klimaattechniek garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn
bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat HN Klimaattechniek in voor de
deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden, gedurende 12 maanden na oplevering.
Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke
gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het karwei door HN Klimaattechniek  dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door HN Klimaattechniek . Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal
HN Klimaattechniek de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, vervangen of aan de
opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van HN Klimaattechniek.
9.3. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen
betreffende het gebruik niet in acht worden genomen.
9.4. Reclame is niet mogelijk:
– indien het opgeleverde werk ëën of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke
tolerantie;
– wanneer schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of
doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van HN Klimaattechniek;
– bij beschadigingen aan lak- en chroomwerk;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens HN Klimaattechniek (zowel financieel als anderszins) heeft
voldaan;
– indien zonder schriftelijke toestemming van HN Klimaattechniek (door derden) reparaties of andere
werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.
9.5. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde
binnen 10 dagen schriftelijk reclameert, en zijn reclame door HN Klimaattechniek gegrond wordt bevonden, zal HN Klimaattechniek te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet repareren respectievelijk de
werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.
9.6. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht
en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. KEURING

De (op)levering wordt vooraf door HN Klimaattechniek gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht
de zaken voor de (op)levering te laten keuren door derden.

Artikel 11. OPNEMING EN GOEDKEURING

11.1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt
plaats door wederpartij in aanwezigheid van HN Klimaattechniek en strekt ertoe, te constateren of HN Klimaattechniek aan haar verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan.
11.2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan HN Klimaattechniek binnen 5 dagen schriftelijk
medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine
gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt
het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij het opleveringscertificaat te ondertekenen.
11.3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het (opnieuw) in gebruik wordt genomen met dien
verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het
aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is. De dag van ingebruikneming van het werk of een
gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
11.4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot onthouding van
goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

Artikel 12. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

12.1. HN Klimaattechniek is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst,
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten
(op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement is
aangevraagd;
– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd.
12.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn
uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van HN Klimaattechniek passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13. RETENTIERECHT

HN Klimaattechniek is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in
het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van HN Klimaattechniek met
betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen
genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1. HN Klimaattechniek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen schade ten gevolge van
vertraagde oplevering, gederfde winst of andere schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar
verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt
als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij
er sprake is van opzet of grove schuld van HN Klimaattechniek of leidinggevende ondergeschikten.
14.2. HN Klimaattechniek is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten
of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
14.3. HN Klimaattechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
14.4. HN Klimaattechniek heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te repareren. Wederpartij dient
HN Klimaattechniek hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en
daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 15. OVERMACHT

15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen
van HN Klimaattechniek, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge
waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van HN Klimaattechniek kan worden verlangd, zoals oorlog,
overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen,
uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door HN Klimaattechniek ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers),
etc.
15.2. Overmacht geeft HN Klimaattechniek het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen,
hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het
reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

16.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende HN Klimaattechniek of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover
deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
16.2. HN Klimaattechniek behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar
geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel
10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te
tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat HN Klimaattechniek ter zake rechthebbende is.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige
bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen
en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

18.1. De vestigingsplaats van HN Klimaattechniek is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens HN Klimaattechniek moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HN Klimaattechniek is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en HN Klimaattechniek gesloten
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de
daartoe bevoegde rechter.

Artikel 19. NADERE BEPALINGEN INZAKE ONDERHOUD & SERVICE AAN INSTALLATIES

19.1. Onderhoudscontract: de overeenkomst die HN Klimaattechniek verplicht tot het verrichten van preventief
onderhoud tijdens de contractperiode;
19.2. Preventief onderhoud: het verrichten van STEK-inspectie/controle overeenkomstig de voorschriften van de regeling
Lekdicht voorschriften Koelinstallaties 1997, zoals het controleren van de installatie op goede werking, op lekdichtheid ter
voorkoming van verlies van koudemiddel, controleren, uittesten en doormeten van elektrische schakel- , regel- en
beveiligingsapparatuur en zonnodig het opnieuw afstellen.

Artikel 20. UITSLUITINGEN

20.1. Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden i.v.m.:
a. onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor bestemd;
b. onvoldoende reiniging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door vuil van de waterafvoer kan ontstaan waardoor
installatie niet meer functioneert;
c. een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf;
d. een abnormale fysieke of elektrische belasting;
e. wijzigen of verplaatsen van de installatie en/of het uitvoeren van het onderhoud door derden;
f. invoering van nieuwe wettelijke maatregelen van overheidswege;
g. slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf;
h. redelijkerwijs onmogelijkheid van herstel van de installatie of bij onvoldoende capaciteit voor het doel waarvoor de installatie
wordt gebruikt.


Weten welk systeem bij u past?

Bel mij gerust voor:

  • Persoonlijk advies
  • Nette installatie
  • Garantie en onderhoud

Graag kom ik bij u langs, ook op zaterdag.

Harmen Nelisse

HN Klimaattechniek

Adres


Christiaan vd Takstraat 87
2662 JD Bergschenhoek
Zuid Holland, Nederland

Social